Regulamin wizyt oraz Polityka prywatności Skin Balance Katarzyna Gierczyk 

Data ostatniej aktualizacji: 1.09.2023 

Niniejszy dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu rezerwacji zabiegu, formy płatności, warunków zawarcia umowy, a także informację o procedurze odstąpienia od umowy.

Pamiętaj proszę, że postanowienia tego regulaminu nie mają na celu ograniczać, ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść konsumenta.

§ 1

Postanowienia ogólne:

1.Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem wizyt”, określa zasady korzystania z usług świadczonych w Salonie Skin Balance, ul. Jedności Narodowej 214b, 50-302 Wrocław zwanego dalej „Salonem”.

2.Salon świadczy usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00-20:00 i w soboty w godzinach 10:00-15:00. W pozostałych terminach salon świadczy usługi po indywidualnym ustaleniu z Klientem.

3.Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Salonu, zwaną dalej „Usługą” lub „Zabiegiem”.

4.Zakup Usługi oferowanej przez Salon jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z zabiegu lub innych produktów oferowanych przez Salon oraz akceptację warunków Regulaminu.

§ 2

Definicje:

1.Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.

2.Dziecko/osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Salonu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

3.Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

4.Salon – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.

5.Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.

6.Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi procentowo określona kwota Zabiegu, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego Regulaminu.

7.Usługodawca – Katarzyna Gierczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Skin Blance Katarzyna Gierczyk, pod adresem Byczyńska 28/2 46-200 Kluczbork , NIP:7511718274, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Dane kontaktowe: adres e-mail: kasia.gierczyk@gmail.com

8.Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

9.Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 3

Klienci:

1.Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

2.Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną pisemną zgodą obojga opiekunów prawnych lub wyłącznego opiekuna, lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

3.Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.

4.Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.

Pracownicy:

1.Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

2.Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, zobowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.

3.Pracowni, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest zobowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.

4.Pracownicy Salonu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.

5.Pracownicy Salonu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.

6.Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

§ 4 

Świadczone usługi: 

1. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na wiek, stan zdrowia, przebyte choroby lub tryb życia albo inne czynniki (np. ciąża, rozrusznik, przyjmowanie określonych leków itp.) nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych. Wywiad zostaje przeprowadzony zgodnie z kartą wywiadu, która jest dostępna w siedzibie Salonu. 

2. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie zabiegu jakiejkolwiek biżuterii oraz wyłączenia urządzeń elektrycznych mogących zakłócić działanie wykorzystywanego do zabiegu sprzętu.

 3. Klient przed wykonaniem zabiegu zostaje powiadomiony o przeciwwskazaniach oraz skutkach ubocznych, jakie zabieg może wywołać, jak i zaleceniach pozabiegowych.

 4. Przystąpienie do zabiegu jest jednoznaczne z oświadczeniem Klienta o akceptacji ryzyka jakie zabieg lub jego powikłania mogą spowodować. 

5. Klient w trakcie zabiegu ma obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do dalszego przeprowadzenia zabiegu. 

6. Jeżeli taki sam lub podobny rodzajowo zabieg stanowi kontynuację w ramach określonej serii, to Klient każdorazowo przed przystąpieniem do kolejnego zabiegu ma obowiązek poinformować Pracownika o swoim stanie zdrowia oraz skutkach jakie wywołał poprzedni etap zabiegu. 

7. Pracownik ma prawo odmówić wykonania lub kontynuowania zabiegu jeśli: w jego ocenie zachodzą wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa zdrowia lub życia Klienta przy przeprowadzeniu zabiegu; Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; Klient zachowuje się w sposób wulgarny lub agresywny; zakończenie zabiegu może nastąpić po godzinie zamknięcia Salonu.

§ 5

Rezerwacja wizyt, zawarcie umowy:

1.Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty stacjonarnie w Salonie, telefonicznie pod numerem telefonu 603781326, bezpośrednio przez aplikację Booksy. 

2.Wizyty są potwierdzane poprzez system Versum lub poprzez uiszczenie Zadatku na konto bankowe wskazane przez Usługodawcę przelewem lub blikiem - wedle wyboru Klienta.  

3.Klient zobowiązany jest dokonać potwierdzenia wizyty: umówionej stacjonarnie w Salonie, telefonicznie, online przez wiadomość e-mail 12h od momentu otrzymania wiadomości sms, którą Usługodawca generuje przy pomocy aplikacji Versum i przesyła do Klienta. W przypadku braku potwierdzenia wizyty przez Klienta na 12 godzin po otrzymania wiadomości, termin wizyty Klienta może zostać odwołany jako niepotwierdzony i może zostać zajęty przez inną osobę. Salon informuje Klienta o odwołaniu terminu wizyty poprzez przesłanie specjalnej wiadomości sms.

4.W przypadku umówienia wizyty telefonicznie, w serwisie Facebook, lub za pomocą serwisu Instagram, Klient automatycznie kierowany jest do zapisu poprzez aplikację Booksy, w której dokonuje samodzielnie zapisu i potwierdzenia terminu wizyty.

5.Wszystkie „pierwsze wizyty” rezerwowane w salonie Skin Balance są obowiązkowo zadatkowane. Zadatek na zabiegi Klient może dokonać poprzez uiszczenie kwoty w wysokości 100zł gotówką bądź kartą płatniczą w recepcji salonu, poprzez przelew bankowy metodą tradycyjną lub poprzez płatność online w serwisie Booksy. Pracownik recepcji dokonujący zapisu danej wizyty przedstawia Klientowi najwygodniejsze dla Klienta rozwiązanie.

6.Salon dopuszcza możliwość  pobrania  zadatku na poczet zabiegu w kwocie 100 zł w przypadku klientów nie stosujących się uprzednio do regulaminu. 

7.Wpłatę zadatku na zarezerwowane usługi w tym samym dniu, którego dotyczy rezerwacja należy dokonać do 2 godzin od momentu wstępnego ich zarezerwowania. Natomiast zadatki dotyczące rezerwacji w innym niż dany dzień terminie należy dokonać do 24 godzin od przyjęcia wstępnej rezerwacji przez pracownika recepcji.

8.Jeśli zaplanowana, zadatkowana wcześniej wizyta nie zostanie odwołana na 24h przed jej rozpoczęciem - wpłacony zadatek na jej poczet przepada i nie ulega zwrotowi, ani przeniesieniu na inny termin. Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms lub drogą mailową. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika Skin Balance, gdzie dany zabieg został zarezerwowany. W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać mail na adres: info@skinbalance.pl Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.

9.W przypadku umówienia wizyty w aplikacji Booksy Klient uiszcza zadatek bezpośrednio za pomocą aplikacji celem potwierdzenia wizyty. 

10.W przypadku realizacji Zabiegu Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Zabiegu wykonywanego dla Klienta.

11.Z chwilą potwierdzenia terminu wizyty Zabiegu w aplikacji Booksy przez Klienta zostaje zawarta umowa o wykonanie Zabiegu, w pozostałych wypadkach umowa zostaje zawarta z momentem przesłania potwierdzenia terminu Zabiegu przez Usługodawcę.

12.W przypadku spóźnienia Klienta Salon zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi, z jednoczesnym utrzymaniem pełnej ceny za świadczoną usługę, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji i niewykonania zabiegu. 

13.Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klient zostanie poinformowany przed upływem 24 godzin od terminu zabiegu, za wyjątkiem sytuacji losowych i niezależnych od Pracownika Salonu, gdzie termin 24 godzin może być niedochowany.

14.W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu przez Klienta w ramach karnetu zabiegowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany. Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms lub drogą mailową. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika Skin Balance, gdzie dany zabieg został zarezerwowany. W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać mail na adres: info@skinbalance.pl Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.

15.Karnety zabiegowe ważne są 6 miesięcy od daty zakupu. Za wyjątkiem karnetów zabiegowych objętych akcjami promocyjnymi.

16.Nieprzystąpienie do zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta.

§6

Płatności:

1.Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.

2.Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie i na stronie internetowej Usługodawcy. Cena Zabiegu  jest ceną brutto.

3.W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty:

a) Płatność gotówką w kasie;

b) Płatność kartą płatniczą;

c) Wcześniejsza płatność przelewem;

d) Płatność BLIK.

4.Płatność w przypadku Pakietu Zabiegów pobierana jest w pełnej wartości w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę. 

5.Pakiet zabiegów jest ważny przez określony czas i dedykowany jest dla konkretnej osoby wskazanej przez Klienta. Po terminie ważności nie ma możliwości przywrócenia ważności.

6.Pakiet zabiegów nie może być wymieniony na środki pieniężne lub kosmetyki.

7.W Salonie dostępne są także Vouchery, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonych zabiegów w terminie do 4 miesięcy od daty zakupu Vouchera. 

8.Voucher nie może być wymieniony na środki pieniężne lub kosmetyki.

§7

Reklamacje:

1.Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.

2.Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu świadczonej przez Salon usługi w terminie do 7 dni od daty wykonania usługi lub wystąpienia niepożądanych efektów.

3.Reklamację składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub listem poleconym za pośrednictwem placówki pocztowej.

4.W treści reklamacji należy podać datę oraz opis świadczonej usługi, imię i nazwisko Pracownika, który wykonywał usługę, opisać zarzuty, załączyć fotografię miejsca, gdzie niepożądany efekt wystąpił (lub dokumentację medyczną), jak i przestawić dowód płatności za usługę.

§8

Postanowienia końcowe:

1.Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.

2.Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy o wykonanie Zabiegu. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Wystarczające jest złożenie oświadczenia przed upływem terminu przez Klienta. 

3.W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności. 

4.Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient  wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.

5.Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta (Klienta), który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi niebędącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

7.Umowa może zostać wypowiedziana przez Klienta z zachowaniem 14- dniowego terminu wypowiedzenia. Pobrana przez Usługodawcę płatność za niewykorzystaną Usługę zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Postanowienia §5 niniejszego Regulaminu wizyt znajdują odpowiednie zastosowanie. 

8.Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.

9.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

10.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Salonie, publikacji na stronie internetowej Usługodawcy.

11.Aktualny Regulamin wizyt jest dostępny w Salonie w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów oraz na stronie internetowej Usługodawcy.

12.Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.

13.Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.

14.Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu wizyt zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Niniejszy Regulamin został osadzony na stronie - 1.09.2023 r.

Polityka prywatności


I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.
Administratorem danych osobowych jest Skin Blance Katarzyna Gierczyk, pod adresem Byczyńska 28/2 46-200 Kluczbork , NIP:7511718274.

II. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych osobowych

Cel, podstawa, okres i zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora każdorazowo wynika z działań podejmowanych przez danego użytkownika w Serwisie Internetowym.
Dane osobowe w Serwisie Internetowym mogą być przetwarzane przez Administratora w następujący sposób:

Cel  i zakres przetwarzanych danych

Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Imię, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.
Marketing usług i produktów Administratora
Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Imię, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

III. Prawa osoby w zakresie jej danych osobowych

- Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
- Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2     lit. a RODO) ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1-5 można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego. Podczas kontaktu na odległość, Administrator może żądać podania danych osobowych w celu weryfikacji tożsamości.

IV. Profilowanie

    Administrator nie korzysta w Serwisie Internetowym z profilowania.

V. Odbiorcy danych

Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne dla realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

VI. Pliki cookies

Serwis Internetowy korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”). Są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.

Dane zawarte w plikach cookies mogą być przetwarzane w następujących celach:
        - realizacji podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
        dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
        - zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej;
        prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu Internetowego;
        - zapamiętywania zamawianych Usług w koszyku, polecania Usług powiązanych z Usługami zamawianymi, a także prawidłowego funkcjonowanie Serwisu Internetowego;
        - personalizacji i publikacji treści reklamowych zamieszczanych w Serwisie Internetowym, zgodnych z zainteresowaniami Usługobiorców;
        tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy - Serwisu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
        - zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń.
   
Przeglądarki internetowe dostępne na rynku domyślnie w większości akceptują zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies ? w tym ostatnim wypadku może to jednak mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis Internetowy ? zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
        - w przeglądarce Chrome;
        - w przeglądarce Firefox;
        - w przeglądarce Internet Explorer;
        - w przeglądarce Opera;
        - w przeglądarce Safari;
        - w przeglądarce Microsoft Edge.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu Internetowego mogą być również wykorzystywane przez współpracujące z operatorem Serwisu Internetowego podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google, Facebook i Twitter.
Operator korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/